Rozhovor s Christopher Lawrence – „Pop trance potřebuje svůj vlastní žánr“

For English click here.

Podobně jako David Rust, i Christopher Lawrence u nás patří mezi méně známé DJs. I přesto však patří mezi největší ikony underground trance vůbec. Taneční scénu obohacuje více než 20 let. Za svoji kariéru vydal 2 alba, 13 mixů, hromadu singlů a založil label Pharmacy music. V jeho setech převažuje především underground, tech a psy trance – moc komerce v nich nenajdete. Přesvědčit se o tom můžete na Tranceformations 2018 v Ostravě již 21. září.

Vzhledem k tomu, jaká je Chris ikona, hlavní náplní rozhovoru našeho rozhovoru je srovnání světů underground a komerční trance & progressive hudby, protože k tomuto tématu má hodně co povědět.

Ahoj Chrisi, jsi jednou z hlavních ikon underground trance. Mohl bys stručně popsat hlavní rozdíly mezi underground a mainstream trance?

Podle mě je hlavním rozdílem to, že underground trance je vážnější a temnější. Mainstream trance často zní jako pop music s mnoha vokály jako je tomu u komerčních songů. Underground trance využívá vokály jen střídmě, častěji spíše jen samply. Nemyslím si, že existuje mnoho underground trance tracků, na které byste si mohli zazpívat. Underground trance neobsahuje euforické melodie. Místo toho se využívají zajímavé zvuky a rytmy. Abych to objasnil, nehejtuji trance – miluji ho. Co však nemám rád je komerční pop music, které se říká trance. Mělo by to mít svůj vlastní žánr stejně jako to udělali na Beatportu, kdy před pár lety rozdělili progressive house do dvou žánrů. Klasický progressive ponechali v progressive house a EDM přesunuli do big roomu. Pop trance potřebuje vlastní žánr.

„Pop trance potřebuje vlastní žánr.“ – Christopher Lawrence

Je vůbec ku prospěchu underground music, aby se o ní psalo? Nevede to časem k její komercializaci?

Nemyslím si, že mluvení o undergroundu vede k jeho komercializaci, protože je to styl a vibe. Věřím, že veškerá hudba by měla být sdílena s kýmkoliv, komu se líbí. Osvětlení underground hudby lidem, z ní ještě neudělá komerční. Vezměme si například současnou popularizaci psychedelic trance. Vznikl nový komerční psytrance, který tvoří spousta trance a EDM umělců. Kombinuje psytrance rytmy s komerčními EDM zvuky. Každopádně, opravdová underground trance scéna se nestala komerční. Umělci jako Astric, Sonic Species, Avalon a zbytek jádra psy umělců stále vytváří underground psy pro obrovskou underground psy komunitu.

Jak těžké pro tebe bylo odolat sejití z cesty a přejití k „dark side“, tedy do komerčnějšího směru? Mnoho producentů to nezvládlo…

Dark side“ sound byl pro mě během mé kariéry neustálým tématem. Vždy jsem se v trance scéně držel své cesty. V časech, kdy je komerční trance stále populárnější, je to těžké, ale za ty roky jsem si vytvořil loajální fanouškovskou základnu, protože se na mě mohou spolehnout. Doručím jim unikátní set se skvělými tracky i přes to, že nebude obsahovat ty známé. Myslím si, že talentem kreativního DJ je hrát super set z tracků, které lidi na parketu baví, protože je nikdy před tím neslyšeli.

Často se s přáteli shodnu na tom, že pro nás neznámý DJs často zahrají lépe, než ti, které známe. Jakoby se více snažili, resp. vybírali takové tracky, které nás překvapí. Je i toto jeden z faktorů, proč tak moc miluješ underground?

To je přesně důvod, proč tak miluji underground. Každý umí hrát set plný hitovek a získat tak skvělou odezvu od fanoušků. Avšak když poslouchám DJe, chci být překvapen. Chci si říkat: „Zatraceně, co je to za super track? Musím vědět, co to je!“ Neexistuje nic špatného na tom sem tam zahrát hitovku, avšak ne plnit jimi celý set.

Neexistuje nic špatného na tom sem tam zahrát hitovku, avšak ne plnit jimi celý set. – Christopher Lawrence

Psytrance si po dlouhých letech našel cestu na velké festivaly typu Tomorrowland, Ultra Music atp. Pro EDM Identity jsi uvedl, že jsi za to rád. Osobně se mi ale zdá, že mainstream psytrance a underground psytrance jsou 2 úplně jiné světy. Co si o tom myslíš ty?

Vypadá to, že se psy svět rozděluje na mainstream a underground proudy. Existuje dokonec úplně nový, třetí subžánr zvaný psyDM, který bere psy rytmy a přidává k nim EDM big room sound. To je přesný opak underground psytrance. Osobně hraji underground psy v mých setech přes 20 let a budu v tom pokračovat. Underground psy má v sobě spoustu integrity a na parketě funguje skvěle.

Setkávám se s názorem, že s příchodem technologií (a ústupem vinylů), jakoby se smazávaly rozdíly mezi DJs ve smyslu zručnosti. Jak se na to díváš ty? Co podle tebe definuje kvalitního DJ?

Myslím, že DJ je ten, kdo hraje dobrý set a vytváří unikátní zážitek na parketě. Mně je jedno, jestli hraje z CDJ, notebooku nebo čehokoliv jiného. Na čem záleží, je, zda hraje něco speciálního. Zvykl jsem si na nové technologie a ty pracují pro mě. Mohu znovu upravovat tracky tak, aby na parketě fungovaly lépe. Mohu mít svoji hudební knihovnu na notebooku a USB, což za dob vinylů bylo nepředstavitelné. Každopádně, existuje rozdíl mezi DJ, kteří hrají skvěle namixované sety. Tyto sety pak lidi vezmou na hudební cestu a těmi, kteří hrají top 10 hitů v předem nestanoveném pořadí. To nepovažuji za DJing. Skvělý DJ riskuje a umožňuje lidem otevřít se novým melodiím.

„Skvělý DJ riskuje a umožňuje lidem otevřít se novým melodiím.“ – Christopher Lawrence

A co producenti? I já, jako člověk, který nikdy nesložil track, poznám mnoho společných rysů u populárních tracků. S nadsázkou se dá říct, že tracky poté zní skoro všechny stejně.

Ano, existuje mnoho vzorců v taneční hudbě. Různé vzorce zase přicházejí a odcházejí. Takže vždycky tu budou tracky s podobnými zvuky/melodiemi. To je důvodem, proč by si měl DJ udělat domácí úkoly a najít zajímavé tracky, které budou na parketě vyčnívat.

Kdy je ta hranice, kdy už si řekneš: „Tak tento track bych nezahrál.“ Sám si totiž zmínil, že i když se ti track líbí, nemusíš ho nutně zahrát.

Existuje mnoho tracků, které se mi líbí, ale nehrál bych je kvůli mnoha důvodům. Některé jsou špatně zpracovány a vím, že by na velkém sound systému nezněly dobře. Jiné by zase byly zajímavé, ale nemají dostatek energie. Někdy je track extrémně populární a je jasné, že ho zahrají ostatní DJs, takže jej raději vyřadím. Existuje mnoho důvodů… Jsem vůči trackům ve svých setech hodně vybíravý.

Jak se podle tebe bude vyvíjet trance & progressive hudba v následujících letech? Přeješ si, aby se vyvíjela určitým směrem (jakým)?

Přeji si, abych měl věšteckou kouli a mohl bych tak vidět do budoucnosti. Podle mě má na trance velký vliv progressive house a techno, nebo je to možná naopak. Slýchávám čím dál častěji více techno melodií, což je podle mě dobře. Osobně chci hrát hudbu, která je mojí vášní a doufám, že mi moji fanoušci budou věřit a že mě budou následovat kamkoliv nás hudba zavede, tak, jako tomu bylo do teď.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na tvůj set v Ostravě.

Děkuji za možnost odpovědět na tvoje otázky. Už se těším na vystoupení na Tranceformers 2018 v Ostravě. Nemůžu se dočkat, až všechny uvidím na parketě!

Tento rozhovor vznikl ve spolupráci s pořadateli akce Tranceformers 2018.


Další rozhovory – Tranceformers 2018

Interview with Christopher Lawrence for ASOT CZ

Hi Chris, you are one of the main underground trance icons. Could you briefly describe the main differences between underground and mainstream trance?

I think the main difference is that the underground trance is more serious and darker. A lot of mainstream trance sounds like pop music with a lot of vocals like commercial songs. Underground trance tracks use vocals sparingly, just samples, if at all. I don’t think there are very many underground tracks that you can sing to;) Underground trance does not have obvious big euphoric melodies. Instead of underground trance uses interesting sounds and grooves. To be clear, I am not bashing trance. I love trance. What I do not like is the commercial pop music that is being called trance. It should have its own genre just like when Beatport split the progressive house into two genres a few years ago. Keeping the classic progressive sound in the progressive house and moving EDM into Big Room. Pop trance needs its own genre.

„Pop trance needs its own genre.“ – Christopher Lawrence

Is it beneficial for underground music to write/talk about it? Does it not lead to its commercialization?

I don’t think talking about underground music leads to its commercialization because it is a style and vibe. I believe all music is to be shared with anyone who might like it. Exposing people to underground music does not make the sound itself commercial. Take the current popularization of psychedelic trance for example. There is a new commercial psytrance sound a lot of trance and EDM artists are making that combines psytrance grooves with commercial EDM sounds. However, the true underground psytrance scene has not become commercial. Artists like Astrix, Sonic Species, Avalon and the rest of the core psy artists are still making underground psy for a massive underground psy community.

How hard was it for you to resist getting out of the way and going to the „dark side“, in a more commercial direction? Many producers couldn’t make it …

The sound of the dark side has been a constant theme in my sets throughout my career. I have always made my own path in the trance scene. It is difficult at times when commercial trance is so much more popular but over the years I have built a loyal fan base because they can count on me to deliver a unique set of incredible tracks even though it may not include a bunch of recognizable tracks. I think the talent of a creative DJ is to play a banging set of tracks that excites people on the dance floor because they have never heard of them before.

I often agree with my friends that some unknown DJs often play better than those we know well. It seems that they do their best like they try to select such tracks that will surprise us. Is this one of the factors why you love underground so much?

This is exactly why I love the underground so much. Anyone can play a set full of hits and get a big response from the crowd. But when I listen to a DJ, I want to be surprised. I want to think in my head “Damn, What is this dope track? I need to know what this is!” There is nothing wrong with playing a big tune now and then that we all know and love but not an entire set.

„There is nothing wrong with playing a big tune now and then that we all know and love but not an entire set.“ – Christopher Lawrence

Psytrance has found its way to big festivals such as Tomorrowland, Ultra Music, etc. For EDM Identity, you said that you like it. Personally, however, it seems to me that mainstream psytrance and underground psytrance are 2 completely different worlds. What do you think?

It does seem that the psy world is splitting into a mainstream sound and the underground sound. There is even a completely new third subgenre of psy called PsyDM which takes psy groves and puts EDM big room sounds on it. That is the polar opposite of underground psytrance. I have been playing underground psy in my sets for over twenty years and will continue to do so. Underground psy has so much integrity and works so well on the dance floor.

When I talk with people, they say that with the rise of technology (and the decline of vinyls), the differences between new and experienced DJs are smaller and smaller. How do you look at it? Who is a quality DJ according to you?

I think the DJ is the one who plays a good set and makes a unique experience on the dance floor. To me, it does not matter if the DJ is playing on CDJs or a laptop or anything else. What matters most is that they play something special. I have adapted to the new technology and made it work for me. I can re-edit tracks to make them work better on the dance floor. I can have a library of music on my laptop and USB thumb drives that were unimaginable in the days of vinyl. However, I will say there is a difference between a DJ who plays a well-programmed set that takes the dance floor on a musical journey and a person who just plays the top ten hits in no particular order. I don’t consider that DJing. A good DJ takes risks and opens peoples minds to new sounds.

„A good DJ takes risks and opens peoples minds to new sounds.“ – Christopher Lawrence

What about the producers? I, like a person who has never composed a single track, know many common features in popular tracks. Exaggeratedly, the tracks are almost the same…

Yes, there are a lot of formulas in dance music and different formulas come in and out of style. So there will always be tracks that have similar sounds. That is why it is the job of a good DJ to do their homework and find interesting tracks that will stand out on the dance floor.

Where is the point when you say, „So I would not play this track.“ You mentioned that even if you like it, it doesn’t mean you will have to play it.

There are a lot of tracks that I like but I would not play them for a variety of reasons. Some are poorly produced and I know that they will not sound good on a big sound system. Other tracks may be really interesting but do not have enough energy for a party. Sometimes a track is super popular and I know other DJs will be playing it that night so I will leave it out of my set. There are lots of reasons. I am very particular on what gets to be played in my sets.

How do you think trance & progressive music will develop in the following years? Do you wish it to evolve in a certain direction? Which one?

I wish I had a crystal ball and could see the future. I do see the progressive house and techno having a big influence on trance or maybe it is that trance will have an influence on techno and progressive house. I am hearing more melody working its way into techno which is a good thing. I just want to keep playing music that I am passionate about and hope that my fans will trust me as they have done over the years and follow me wherever the sound takes us.

Thank you for the interview and we are looking forward to your set in Ostrava.

Thank you for this opportunity to answer your questions. I am excited to be playing Tranceformers 2018 in Ostrava and can’t wait to see everyone on the dance floor soon!

This interview was created in collaboration with the organizers of the Tranceformers 2018 event.